Renqingcuomu, Yangci, Chen Hong Jin, Xin Yuan, Liu Dan and Langsuowangmu - i-D Magazine photographed by Chen Man, Pre-Spring 2012

(Source: gasstation)

  1. besupaa reblogged this from gasstation
  2. opalescenza reblogged this from gasstation
  3. lightfuseandgetaway reblogged this from gasstation
  4. rorqualmaru reblogged this from gasstation
  5. gasstation posted this